S'herbschtelet!

Zum nägschte...

De Summer het uns adje gsait.
Scho griäßt de Herbscht im bunte Kleid.

Un d'Sunne schiint jetz schwäer
Schiint nimmi so uf d'Däer.

Me holt im Feld was ziddig isch,
bal siisch me Kriägli uf em Disch.

Sisch gfillt mit fedremwissem Wii,
z'meischt schtoht ne Däller Nuß debi!

Un gits deno frisch baches Brot,
no gohts dr guät, so kännsch kei Not.

S' herbestelet

Quelle: Martha Schmidle, Mundart-Dichterin, 1925‐2019